Archive

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

QUO VADIS

May 14, 2011 Leave a comment

ΗΡΩΙΚΩΣ ΖΕΙΝ


Ιωάννη Συκουτρή

Η Ηρωική Αντίληψις Της ΖωήςΗ ηρωική αντίληψις της Ζωής αναχωρεί από την αρχήν, ότι η Ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρμα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον της φύσεως, εναντίον των άλλων ανθρώπων, εναντίον του εαυτού μας. Επομένως και ο άνθρωπος, κάθε γενεάς, αποτελεί μίαν συνεχή μ ε τ ά β α σ ι ν προς κάτι άλλο, προς κάτι ανώτερον. Όχι προς ένα διαφορετικόν είδος οργανικού όντος (τον υπεράνθρωπον π.χ. του Nietzsche), αλλά προς το να γίνη φορεύς μιας ανωτέρας, δηλαδή εντονωτέρας και πλουσιωτέρας μορφής της Ζωής. Έτσι κάθε άνθρωπος αξιόλογος είν’ ένας πρόδρομος, που αντλεί το νόημα της υπάρξεώς του όχι από το παρελθόν ούτ’ από το παρόν, αλλ’ από το μέλλον και μόνον. Το παρελθόν ως παρελθόν το αγνοεί, προς το παρόν ευρίσκεται εις πόλεμον συνεχή. Όχι μόνον προς εκείνο το παρόν, το οποίον δεν είν’ εις την ουσίαν του παρά επιβίωσις του παρελθόντος, ή μάλλον διατήρησις του σώματος αυτού οφειλομένου εις την δειλίαν ή την νωθρότητα των συγχρόνων ανθρώπων• ο ηρωικός άνθρωπος μάχεται και προς το γνήσιον παρόν, το παρόν που ζη γύρω του και ζη μέσα του.
Και εδώ ακριβώς κείται η τ ρ α γ ι κ ό τ η ς του ηρωικού ανθρώπου. Ριζωμένος είναι βαθύτατα εις το παρελθόν, τού οποίου είναι το εκλεκτότερον κάρπισμα• μέσα του συμπυκνώνει εις μοναδικόν βαθμόν εντάσεως το παρόν – και όμως αρνείται το παρόν και το μάχετ’ εν ονόματι του μέλλοντος, το οποίον ζη ο ίδιος προληπτικώς μόνον ως πραγματικότητα μέσα του. Και το μάχεται με τα όπλα και την ρώμην της ψυχής του, που είναι του παρόντος όπλα και ρώμη, το οποίον κατ’ αυτόν τον τρόπον χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως και καταπολεμεί. Έτσι τοποθετεί ο ίδιος τον εαυτόν του, εκλέγων ούτως ειπείν το επικινδυνότερον σημείον, μέσα εις την ορμήν και την οργήν παντοδαπών συγκρούσεων. Συγκρούσεων προς τούς συγχρόνους του, οι οποίοι τον μισούν, διότι μισούν το μέλλον εις το πρόσωπόν του. Συγκρούσεων προς τον ίδιον τον εαυτόν του, μιας πάλης μεταξύ της πραγματικότητάς του, που ανήκει εις το παρόν, και των δυνατοτήτων του, που ανήκουν εις το μέλλον, που ε ί ν α ι το μέλλον, που θα τας πολεμήση και πάλιν εν ονόματι άλλων δυνατοτήτων από την στιγμήν που θα γίνουν πραγματικότης.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ζη τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς ο ηρωικός άνθρωπος τον μεγαλύτερόν του πόνον και την μεγαλυτέραν του ελπίδα. Ζη την συντριβήν και τον πόνον του, αλλά ζη μαζί και την ηθικήν αναγκαιότητα του πόνου και του χαμού του. Κάτι περισσότερον: Ερωτεύεται την συντριβήν του, την χαίρετ’ εκ των προτέρων, αντλεί την ιλαρωτέραν του ακριβώς παρηγορίαν από την συντριβήν του.
Αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς – περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματ’ άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ’ άστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Αλλά θα το κάνη όχι από πνεύμ’ αλτρουισμού και εθελοθυσίας υπέρ των άλλων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η α ι σ θ η τ ι κ ή, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότ’ είναι π ρ ο ν ό μ ι ο ν των εκλεκτών (όχι καθήκον ή πράξις φιλανθρωπίας) να συντρίβωνται υ π έ ρ των άλλων, υ π ό των άλλων – το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν’ ο καρπός – αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση, διά ν’ αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν’ εκείνος που θάπτεται διά να εορτασθή η α ν ά σ τ α σ ι ς, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει.Αλλ’ ο ηρωικός άνθρωπος δεν δείχνεται εις την συντριβήν του μόνον, ή και εις την ετοιμότητα έστω προς συντριβήν. Ειδεμή, η ηρωική αντίληψις θα ήτο ιδεώδες θανάτου μόνον όχι μορφή ζωής -και τι ζωής! Ο ηρωικός άνθρωπος και μόνος αυτός ζη έ ν τ ο να και π λ ο ύ σ ι α ολόκληρον την ζωήν. Αλλά το να ζήση έντονα δεν σημαίνει δι’ αυτόν ό,τι συνήθως νοούμεν με την έκφρασιν αυτήν: να δοκιμάζη άφθονα και δυνατά τας απολαύσεις και τας ηδονάς της Ζωής.
Δεν τας αγνοεί βέβαια τας απολαύσεις της Ζωής ο ηρωικός άνθρωπος αλλά τας δοκιμάζει τόσον, όσον χρειάζεται να τας ξεπεράση, τας γνωρίζει τόσον, ώστε να εννοή, ότι κατά βάθος παραλύουν μάλλον την δύναμιν του ανθρώπου, και ας τού χαρίζουν την ψευδαισθησίαν της εντατικότητος και της πλησμονής. Έπειτα, τας απολαύσεις αναζητεί εκείνος που ζητεί να πάρη από την Ζωήν, όχι εκείνος που έχει να της δώση – και σε πλουτίζει όχι το να παίρνης αλλά το να δ ί δ η ς.Η έντονος αυτή ζωή είναι κατ’ ανάγκην π ο λ υ μ ε ρ ή ς, τόσον πολυμερής, ώστε να την ευρίσκουν πολυπράγμονα όσοι μετρούν τον πλούτον των εκλεκτών φύσεων με την πενίαν της ιδικής των, όσους δεν αφήνει ο φθόνος ν’ αναγνωρίσουν εις ένα σύγχρονόν των τον όλβον των αγαθών, που δεν έχουν εκείνοι. Ο ηρωικός άνθρωπος χαίρεται πολλάς μορφάς ζωής συγχρόνως, και τας χαίρεται όχι εξωτερικώς, σαν αισθητικόν θέαμα ή διά να ικανοποιήση την περιέργειάν του. Μ έ σ α τ ο υ ζη όλας αυτάς τας μορφάς της Ζωής, τας αφομοιώνει μέσα του και τας αποδίδει με τον προσωπικόν του τρόπον. Η ψυχή του ομοιάζει μ’ ένα έδαφος λιπαρόν και βαθύ, εις το οποίον κάθε σπόρος άνετα θ’ ανθοβολήση και θα καρπίση. Έτσι μεταμορφώνεται, χωρίς να χάνη τον εαυτόν του. Ζη ταυτοχρόνως με πολλούς, όπως ο τραγικός ποιητής ο μεγαλοφυής, που ζη μέσ’ απ’ όλα του τα πρόσωπα, και όμως παραμένει ο ίδιος και ως ύπαρξις και ως διάνοια. Και δεν ζη μόνον πολλάς μορφάς Ζωής• συγκλονισμούς συγκλονίζεται πολλούς, συντριμμούς συντρίβεται πολλούς, μυρίους θανάτους αποθνήσκει.
Αλλ’ η πολυμέρεια αυτή δεν σημαίνει και δ ι ά σ π α σ ι ν, απώλειαν έρματος ατομικού, διάχυσιν και θόλωμα του πυρήνας της προσωπικότητας – αυτό συμβαίνει στους πολλούς, όταν ποτέ θελήσουν να είναι πολυμερείς. Διά τον ηρωικόν άνθρωπον η πολυμέρεια δεν αίρει τη συγκέντρωση• τη καθιστά ισχυροτέρα, την α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ισχυροτέραν. Δεν θα ήτον ηρωικός άνθρωπος, αν δεν ήτο μία δυνατή προσωπικότης, και δυνατή προσωπικότης σημαίνει ισχυρόν κεντρικόν εγώ, που να συγκρατή τας ψυχικάς περιπετείας και τα εξωτερικά περιστατικά, τα πετάγματα και τα ενδιαφέροντα εις μίαν σφικτοδεμένην ενότητα όχι μόνον χρονικής διαδοχής, αλλά συνοχής λογικής, αναγκαιότητος ηθικής.
Η πολυμέρεια του ηρωικού ανθρώπου παρέχει πολλάκις την εντύπωσιν αντιφατικότητος. Είναι τόσον πλουσία η προσωπικότης του, ώστε το καθένα της μέρος, η καθεμία της πλευρά, θα ημπορούσε ν’ αποτελή (και αποτελεί διά τους πολλούς) έναν αυτόνομον κόσμον, διαφορετικόν από τον κόσμον που θα ημπορούσε ν’ αποδώση μία άλλη πλευρά του. Είναι λοιπόν ν’ άπορής πώς οι πολλοί τας ευρίσκουν ασυμβιβάστους; Αλλ’ ο ηρωικός άνθρωπος δεν ομοιάζει με τους καλούς και φρονίμους αμαξάδες, οι οποίοι οδηγούν το αμαξάκι των «βραδέως αλλ’ ασφαλώς» από τους δρόμους τους στρωτούς και τους ήσύχους προς το τέρμα, που άλλοι καθώρισαν. Με τον ηνίοχον ομοιάζει, που κυβερνά τέσσαρα, οκτώ ίσως θυμοειδή άλογα – και το καθένα των σπεύδει ασυγκράτητον προς αυτοβούλους κατευθύνσεις. Τα κυβερνά με δυνατό χέρι, χωρίς όμως και να εξουδετερώνη εκείνων την ορμητικότητα και την επαναστατικότητα. Ειδεμή, τί θέλγητρον θα είχε δι’ αυτόν η ηνιοχεία; Το «βραδέως αλλ’ ασφαλώς» δεν το ξέρει• λογαριάζει και τας πτώσεις, διότι μόνον όπου υπάρχουν πτώσεις δίδετ’ ευκαιρία και ανυψώσεων.Πράγματι ο π ό λ ε μ ο ς κι ο κ ί ν δ υ ν ο ς είναι το στοιχείον του, η απαραίτητος τροφή του. Ο πόλεμος λέγω και η νίκη, όχ’ η ε π ι τ υ χ ί α. Η επιτυχία δεν είναι πάντοτε νίκη• είναι νίκη εξωτερική, εξωτερικός πλουτισμός εις επιτεύγματα και κέρδη – να σαν τα ρεκόρ συγχρόνου αθλητού, που μετρούνται με δευτερόλεπτα και υφεκατοστόμετρα. Αλλ’ ο ηρωικός ζητεί την νίκην εκείνου που χαίρεται το ότι επολέμησε, το ότι εκινδύνευσε, το ότι αντέστη την νίκην ως ευκαιρίαν μόνον να ζήση έντόνους και αγωνιώδεις στιγμάς. Και παρομοία νίκη συνυπάρχει κάλλιστα με την αποτυχίαν εις τους αντικειμενικούς σκοπούς, καθώς η αποτυχία των τριακοσίων εις τας Θερμοπύλας…
Αλλωστε γενικώς η επιτυχία είναι διά τον ηρωικόν άνθρωπον μία λέξις, μία πραγματικότης ίσως -όχι α ξ ί α. Δεν την ξέρει, ούτε τον ξέρει εκείνη. Αν επίστευεν ολιγώτερον εις τον εαυτόν του, θα ήτο δι’ αυτό απογοητευμένος. Αν επίστευεν ολιγώτερον εις της Μοίρας την σοφίαν, θα ήτο απαισιόδοξος. Αλλ’ επιτυχία σημαίνει πραγματοποίησις σκοπού, που ευρίσκετ’ έξω μας, κι εκείνος έχει μ έ σ α τ ο υ τον σκοπόν και το νόημα της υπάρξεώς του. Απέναντι αυτού τίποτε δεν μετρεί, ούτ’ ή ζωή του ούτ’ η ευτυχία του. Και τί μεγαλύτερον θα ημπορούσεν η επιτυχία να τού προσφέρη;
Έπειτα η επιτυχία σημαίνει φρόνησιν, και η φρόνησις είναι προσαρμογή της ψυχής προς τα πράγματα, κ α τ α β ι β α σ μ ό ς δηλαδή και ολιγάρκειά της, διά να συμμορφωθή προς την καθημερινότητα του εξωτερικού κόσμου. Ενώ η σοφία και η αποστολή του ηρωικού είναι ν’ α ν α β ι β ά σ η τα πράγματα προς την ψυχήν του, να τα γεμίση με νόημα τόσον, ώστε να γίνουν αντάξιά του. Δι’ αυτό παρέχει την εντύπωσιν άφρονος κι ε ί ν α ι άφρων.Έχει την αφροσύνην του παιδιού, που στερείται την πολυύμνητον αυτήν πείραν της πραγματικότητας, η οποία είναι κατά βάθος όκνος και ολιγοπιστία. Ενώ το παιδί είναι παιδί, ακριβώς διότι πιστεύει, διότ’ ημπορεί ακόμη να πιστεύη, ανεπιφύλακτα. Ο ηρωικός άνθρωπος είν’ ο αιωνίως νέος – τι να την κάνη την φρόνησιν; Είναι διά τους πεζούς και τους νοικοκυραίους, που βαδίζουν ήσυχα και ομαλά τον δρόμον της ζωής των. Εκείνος όμως δεν βαδίζει• χορεύει.Αυτός είν’ ο λόγος που θεωρείται και είναι άνθρωπος α β ο ή θ η τ ο ς εις την συνήθη πρακτικήν ζωήν. Και ένας άλλος λόγος: δεν έχει τη φρόνησιν να δ υ σ π ι σ τ ή προς τους γύρω του. Να δυσπιστή προς τί; Διά ν’ αποφύγη κινδύνους; Μα αυτούς είναι ακριβώς, που αναζητεί η ψυχή του. Τούς αναλαμβάνει όχι από επαγγελματικήν συνήθειαν η από βιοποριστικόν καταναγκασμόν -οι ακροβάται και οι θηριοδαμασταί θα ήσαν τότε οι ηρωικώτεροι των ανθρώπων- αλλ’ ως εσωτερικήν προσταγήν της μοίρας του, ως το ιερώτερον δικαίωμα που τού δημιουργεί η υπεροχή του. Οι πολλοί καμαρώνουν δι’ όσους κινδύνους απέφυγαν, όχι δι’ όσους υπεβλήθησαν• περιγράφουν τας επιτυχίας, που επραγματοποίησαν, και υπερηφανεύονται διά την εξυπνάδα των. Αλλά διά τον ηρωικόν άνθρωπον, το είδαμεν: η επιτυχία δεν αποτελεί ούτε κριτήριον ούτε ιδεώδες• ιδεώδες του και κριτήριον: να ζήση δυνατός και ωραίος. Και είναι γενναιότερον και ωραιότερον ν’ αδικηθής παρά ν’ αδικήσης, να εξαπατηθής παρά να εξαπατήσης.‘Αλλωστε προς τί να εξαπατήση; Εξαπατούν οι ετεροκεντρικοί, αυτοί που ασχολούνται διαρκώς με τους άλλους, διά να τούς αντιγράφουν ή να τούς φθονούν ή και τα δύο μαζί. Απασχολούνται κατ’ ανάγκην, αφού δεν είναι τόσον πλούσιον το εγώ των, ώστε να τούς απασχολή εκείνο έντονα και ικανοποιητικά. Ο ηρωικός όμως αποτελεί ο ίδιος κ έ ν τ ρ ο ν τ ο υ ε α υ τ ο ύ τ ο υ, ελεύθερος εις την απομόνωσίν του, αριστοκρατικός με την απόστασιν εις την οποίαν κρατεί τούς άλλους, απτόητος με το θάρρος της προσωπικής του γνώμης και της προσωπικής του ευθύνης, υπερήφανος μέσα εις το άβατον τέμενος της μοναξιάς του. Δι’ αυτό δεν καταδέχεται να φθονή, μήτε να παραβγαίνη με τούς άλλους• δεν χρειάζεται να βεβαιώνη εις τον εαυτόν του μ’ αυτό το μέσον, με την εξωτερικήν αναγνώρισίν του δηλαδή, την υπεροχήν του.
Πουθενά δεν φαίνεται περισσότερον η υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α του ηρωικού ανθρώπου, παρά εις τον τρόπον που διεξάγει τους λεγομένους αγώνας ιδεών. Δεν αποβλέπει ποτέ εις το να νικήση. Τι θα ειπή να νικήση; Να δεχθούν τας απόψεις του; Συμφορά! Ο ίδιος ξέρει τι τού εστοίχισεν ως που να καταλήξη εις αυτάς, τι τ ό λ μ η εχρειάσθη – sapere aude, λέγει ο αρχαίος ποιητής – τι εσωτερικήν ω ρ ί μ α ν σ ι ν προϋποθέτει. Έτσι, ανησυχεί μάλλον παρά ποθεί εκείνον, που θα τας δεχθή κατ’ επιταγήν ή ως προϊόν μιας συντόμου συζητήσεως.
Διά ν’ αποκτήση μήπως ο π α δ ο ύ ς; Είν’ αληθές, ότι πολλοί αισθάνονται την ανάγκην να κάνουν προπαγάνδαν διά τας ιδέας των, σαν να φοβούνται, ότι δεν θα είναι ορθαί, αν δεν τας ανεγνώριζαν και άλλοι, κατά το δυνατόν πολυαριθμότεροι. Αλλ’ εκείνος γνωρίζει, ότι σημασίαν δεν έχει το περιεχόμενον των ιδεών ενός ανθρώπου, αλλ’ η ψυχική δύναμις με την οποίαν τας κατέκτησε και τας κατέχει. Όχι το τ ι πιστεύεις, αλλά το π ώ ς πιστεύεις ό,τι πιστεύεις. Ότι τας θεμελιώδεις, τας ζωτικάς πεποιθήσεις σού ρυθμίζει κατά βάθος η μοίρα σου, όχι τανάπαλιν. Και η μοίρα σου είναι κάτι απολύτως προσωπικόν• δεν ημπορείς μήτε να το δανεισθής, μήτε να το δανείσης. Έπειτα τι σημαίνει διά τον ηρωικόν άνθρωπον ο αριθμός; Εκείνος θέλει, και ως πνευματικός άνθρωπος ακόμη, να εργάζεται, όχι να συνεργάζεται• είναι ανδρικώτερον…
Έτσι κι όταν υπερασπίζη τας απόψεις του, δεν το κάνει διά να τας επιβάλη• αλλά διά να μείνη οποίος είναι. Και ακριβώς το να είναι οποίος είναι, αποτελεί εις τα μάτια των άλλων πολλάκις, αυτό και μόνον, πολεμικήν. Η ύπαρξίς του και μόνη εξεγείρει το μίσος• αρκεί να περιγράφη απλώς πώς είναι, και προκαλεί αντιπάθειαν• τόσον μεγάλον μέρος από το μέλλον αντιπροσωπεύει! Διότι το μέλλον είναι σκοτεινόν, και είν’ ολίγοι που δεν φοβούνται το σκοτάδι, οι πολλοί το φοβούνται, και ο φόβος των παίρνει πολλάκις την μορφήν αντιπαθείας.Κι όμως σπείρει άφθονα τα γεννήματα του νου του. Τα σπείρει, διότι δεν ημπορεί να κάνη διαφορετικά• όπως το δέντρον που τινάζει τούς καρπούς του σαν ωριμάσουν, είτ’ ευρίσκοντ’ αποκάτω είτε όχι αυτοί που θα τούς είναι χρήσιμοι. Έτσι κι ο ηρωικός άνθρωπος: διδάσκει, παρασυρόμενος από την πίστιν του• ομιλεί περί αυτής, υποκύπτων εις την εσωτερικήν ορμήν ν’ ανακοινώση -όχι ν’ ανακοινώση• ν α τ ρ α γ ο υ δ ή σ η μάλλον, την χαράν του και τους θησαυρούς του- να φωνάξη την αγάπην του, και διαβεβαιώνει κάθε φοράν το αγαπημένον του πρόσωπον πόσον τ’ αγαπά, όχι διά να το πείση ούτε διότι φαντάζεται πως αμφιβάλλει, αλλά μόνον διότι ευχαριστείται ο ίδιος κάθε φοράν να τ’ ακούη. Έτσι και ο ηρωικός άνθρωπος: είτε προφορικώς αναπτύσσει προς ένα κοινόν, είτε γράφει, κατά βάθος είν’ ο ίδιος ακροατής και αναγνώστης του εαυτού του. Ομιλεί ενώπιον των άλλων, διά ν’ ακούση ο ίδιος την φωνήν του δυνατώτερα, διαυγέστερα, συνειδητότερα.
Υπερήφανος είναι, όχι εγωιστής. Δι’ αυτό σπαταλά τον εαυτόν του. Η ευτυχία του είναι ν α δ α π α ν ά, ακριβέστερον ακόμη: ν α δ α π α ν ά τ α ι. Ανεξάντλητος όπως είναι, δεν ξέρει αριθμητικήν. Είναι τόσον πλούσιος, ώστε θ’ αναπληρώση εύκολα (το ξέρει) κάθε ζημίαν• προς τι λοιπόν να την υπολογίζη; Υπολογίζει ο πτωχός• ο πλούσιος κλείνει τα μάτια, απλώνει το χέρι, και σκορπά… Όσα και να σκορπίση, πάντοτ’ εκ του περισσεύματος θα είναι.
Εκ του περισσεύματος αντλεί κι η μεγαλοδωρία του ηρωικού ανθρώπου. Αφρόντιστα και αδίστακτα σπαταλά τα πλούτη του, την δραστηριότητά του, την υγείαν του, την ρωμαλεότητα της ψυχής και του νου του. Σκορπά την αγάπην του χωρίς ανταλλάγματα, έτοιμος να πληρώση εκείνους που θα θελήσουν να την δεχθούν. Σκορπά τας συγκινήσεις, τους ενθουσιασμούς και την φλόγα, τα κάλλη και τα ρίγη της ψυχής του και είναι τόσον πολλά τα πολύτιμ’ αυτά πετράδια, ώστε ο πτωχός και ο κακός υποπτεύουν πως θα πρέπει κίβδηλα να είναι• ειδεμή, θα τα εμοίραζεν έτσι, τόσον αμέριμνα, τόσον αλύπητα; Σκορπά του νου του τα γεννήματα, που είναι δι’ αυτόν βιώματα ψυχής, χωρίς να κατοχυρώνη συγγραφικώς την πατρότητά των, να έτσι σαν τον ήλιον που ακτινοβολεί παντού το φως του. 
Κι ο ήλιος δεν έχει μετρητήν του φωτός• έχουν αι ηλεκτρικαί εταιρείαι μόνον.
Και είν’ η χαρά του να σκορπά: όλα τ’ αγαθά της γης τα εκτιμά όχι ως κ τ ή μ α τ α, αλλ’ ως χ ρ ή μ α τ α (με την αρχαίαν σημασίαν της λέξεως εκ του χρώμαι), ως δαπανήματα δηλαδή. Ή μάλλον πιστεύει πως αγαθά δεν είναι• γ ί ν ο ν τ α ι αγαθά, αφ’ ης στιγμής και εφ’ όσον δαπανώνται. Εις την εργασίαν καθυποβάλλεται με ανεπιφύλακτον προθυμίαν. Την δέχεται αυτονόητα και χαρωπά, αφού είναι κάτι βαρύ και δύσκολον, αφού ζωή σημαίνει δι’ αυτόν δράσις και κά¬ματος. Εργάζεται από την επιθυμίαν να χρησιμοποιή τας δυνάμεις του σώματος και της ψυχής εις έργα δύσκολα, εργάζετ’ αισθητικώς, καθώς ένας αθλητής.
Το ίδιον και εις την πνευματικήν του εργασίαν: Δεν μελετά διά να γράψη ένα βιβλίον – η σκέψις είναι δι’ αυτόν κάτι που το ζη, όχι κάτι που το γράφει – ή διά να επιτύχη εν αξίωμα. Μέσα του θέλει να πλουτίση, να πλουτίση ακόμη με την χαράν που δίδει ένα δύσκολον ζήτημα. Προχείρως έτσι σκορπά ένα πλήθος προσωπικών στοχασμών (προσωπικών και όταν έχη απ’ άλλους λάβει την αφετηρίαν της σκέψεως), που ένας άλλος θα επροφύλασσε ζηλοτύπως. Μα ο ηρωικός άνθρωπος αγνοεί την ζηλοτυπίαν.
Κι είναι φυσικόν• αφού διατηρεί ζωντανά και καθαρά τα χαρίσματα του γνησίου αριστοκράτου: την μοναξιά του, το αίσθημα της ανεπιμειξίας, το θάρρος και την ικανότητα προς περιφρόνησιν, τας μακροχρονίους αφοσιώσεις, την αρχοντικήν μεγαλοδωρίαν. Προ παντός το αίσθημα της προσωπικής τιμής, ενώπιον της οποίας όλα τ’ άλλα, πλούτος και μόρφωσις, εξουσία και υγεία, είν’ ένα μηδέν.Η ζωή ενός ανθρώπου, καθώς αυτού που περιέγραψα, δεν ημπορεί παρά να είναι σύντομος. Σύντομος όχι πάντοτε με την κοινήν σημασίαν• ημπορεί κάποτε να ζήση και πολλά χρόνια, αλλά πάντα θα είν’ ολίγα, σχετικώς με την πλησμονήν της ζωτικότητός του. Άλλωστ’ η ηλικία είναι κάτι σχετικόν• δεν μετρείται πάντως με την διάρκειαν, με το περιεχόμενόν της μετρείται. Είν’ έννοια ηθική, όχι αστρονομική.
Συνήθως όμως είναι σύντομος και υπό την συνήθη χρήσιν της λέξεως. Σύντομος, διότι ο ηρωικός άνθρωπος περνά ολόκληρον την ζωήν του εις το πολυκίνδυνον μέτωπον του πολέμου. Σύντομος διότι πάντοτε είναι, από την μοίραν του και μόνην οδηγούμενος, ε ρ α σ ι θ ά ν α τ ο ς.Βαδίζει προς τον θάνατον όχι διά ν’ αναπαυθή, όχι διότι εβαρέθηκε την ζωήν, όχι διότι εδειλίασεν ενώπιον αυτής, όχι από μαρασμόν και εξάντλησιν των δυνάμεών του. Ο ηρωικός άνθρωπος δεν υ φ ί σ τ α τ α ι τον θάνατον. Δι’ αυτόν και ο θάνατος ακόμη δεν είναι π ά σ χ ε ι ν, είναι π ρ ά τ τ ε ι ν. Είναι η τελευταία πράξις, με την οποίαν επισφραγίζει όλας του τας άλλας πράξεις. Τούς δίδει αυτή το νόημα• διότι και η Ζωή όλη είναι μία διαρκής αρχή, και η αρχή το νόημά της αντλεί από το τέλος, του οποίου είν’ η αρχή. Και είναι το τέλος ο θάνατος, αλλά και η τελείωσις.Αλλ’ ο πληθωρισμός της ζωής είναι τόσος μέσα του, ώστε και ο θάνατός του δεν είν’ εκμηδένισις πλέον. Μεστώνει από περιεχόμενον, από ηθικήν αναγκαιότητα, πλημμυρίζει από την χαράν και την ωραιότητα μιας τελευταίας νίκης – παρόμοια με τον ήλιον, ο οποίος, κλίνων προς την δύσιν, ενδύεται την πορφυράν του μεγαλοπρέπειαν.Αν θα είν’ εκούσιος ο θάνατος ή ακούσιος, δεν έχει σημασίαν. Διά τον ηρωικόν άνθρωπον ο θάνατος είναι πάντοτ’ ε κ ο ύ σ ι ο ς, αφού ο δρόμος, που συνειδητά εδιάλεξε και βαδίζει, μοιραίως και αναγκαίως οδηγεί προς τα εκεί. Άλλωστε διαλέγει συνήθως ο ίδιος τον θάνατόν του και την ώραν του, με την εσώψυχον πίστιν ότι δικαίωμά του απόλυτον είναι: Αν θέλης να γεννηθής και πότε θέλεις να γεννηθής, δεν εξαρτάτ’ από την συγκατάθεσίν σου• το να φύγης όμως από την Ζωήν και πότε να φύγης, αυτό αφήκεν ο Θεός εις την ιδικήν σου, την υπεύθυνον διαγνώμην. Και είναι βαρεία και δύσκολος αυτή η ευθύνη – διά τούτο και η ορμή προς αυτοσυντηρησίαν είναι τόσον ισχυρά.
Αλλ’ εκούσιος ή ακούσιος ο θάνατος του ήρωος, είναι πάντοτε μία έκρηξις ηφαιστείου. Να έτσι εξαφνικά σπα το δοχείον της ζωής του, συντρίβεται και συντρίβει όλα γύρω του, φλέγεται και φλέγει, φωτίζεται και φωτίζει – και τρομάζουν οι δειλοί και ταπεινοί και φθονεροί. Οργή Κυρίου…

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags:

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ : PART 2

May 8, 2011 Leave a comment

“When it becomes serious, you have to 

lie”

Jean-Claude Juncker,

 Luxembourg PM and Head Euro-Zone Finance Minister

…untruths, Trojan Lies, once they become established and accepted in an -alleged- democratic society, that society is lost and bound to die. Prosperity can hide that fact temporarily, but prosperity never lasts forever. I’ve said it before, and I’ll say it again: this is not a financial crisis, it’s a political one. 

article below reposted from here


Ποιος λέει αλήθεια για τη δραχμή; Το SPIEGEL, ο Σόιμπλε ή η κυβέρνηση;;;;


Στην σημερινή έκδοση της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», ο αρθρογράφος του συγκεκριμένου άρθρου στο SPIEGEL, κ. Κρίστιαν Ράιερμαν, επαναλαμβάνει ρητά και κατηγορηματικά ότι «Είδα την απάντηση του Σόϊμπλε με τα μάτια μου» και επιπλέον σημειώνει «Η δική σας κυβέρνηση έστειλε το ερώτημα για τη δραχμή».
Έπειτα από αυτή τη δήλωση του Γερμανού αρθρογράφου, τρεις εμπλέκονται στο θέμα αυτό (ο πιο πάνω αρθρογράφος, ο κ. Σόϊμπλε και η ελληνική κυβέρνηση) και ένας από τους τρεις λέει ψέματα. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε, εσείς τι πιστεύετε;
Είτε λέει ψέματα ο Γερμανός αρθρογράφος και τίποτα δεν είδε ως δήθεν απάντηση του κ. Σόϊμπλε, είτε ο κ. Σόϊμπλε έκανε μια απάντηση πάνω σε ανύπαρκτο ελληνικό αίτημα, είτε πράγματι η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα διερεύνησης των επιπτώσεων σε περίπτωση τυχόν αποχώρησης από το ευρώ.
Ποιος λέει αλήθεια;
Ο κ. Παπανδρέου δήλωσε πως αυτή η φημολογία αγγίζει τα όρια του εγκλήματος. Οφείλει λοιπόν,…. ως πρωθυπουργός μιας σοβαρής χώρας και ενός σοβαρού λαού να υποβάλει αμέσως μήνυση στον συντάκτη του άρθρου και αγωγή πολλών εκατομμυρίων στο περιοδικό SPIEGEL, για προσβολή της κυβέρνησης και της χώρας, για βλάβη των ελληνικών συμφερόντων και για ηθική βλάβη του ελληνικού λαού. Έτσι κάνουν οι σοβαρές κυβερνήσεις και δεν κυνηγάνε μόνο μικροκάναλα και blogs.
Θα το κάνει ή όχι;
Μας έχουν καταντήσει λαό για τα μπάζα. Όποιος γουστάρει παίζει παιχνίδια σε βάρος μας και με τις αγωνίες μας. Μας έχουν κάνει να τρέχουμε δεξιά και αριστερά σαν πανικόβλητη αγέλη, σύμφωνα με τις φήμες που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα ή ακόμα έπειτα από την όποια φάρσα, είτε αυτή είναι ένα απλό email από οποιονδήποτε που θέλει να κάνει πλάκα είτε είναι κάποιο τηλεφώνημα φάρσα για δήθεν βόμβα, που αναστατώνει καθημερινά τις ζωές μας. Εκεί έχουμε καταντήσει. Κρίμα. Γίναμε λαός ασόβαρος, που δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρά. Και αυτό γιατί εμείς πρώτοι έχουμε παραδώσει τις τύχες μας και τις εξουσίες μας, να τις διαχειρίζεται εν λευκώ ένα σάπιο και διεφθαρμένο καθεστώς. Επόμενο ήταν.
Την Παρασκευή το βράδυ αναστατώθηκε ολόκληρος ο ελληνικός λαός με την βόμβα που εξαπέλυσε το SPIEGEL, σε σημείο που αν κάτι τέτοιο γινόταν σε ώρα που ήταν ανοιχτές οι τράπεζες, θα σημειωνόταν αγελαίος πανικός.
Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ποιος θα μας προστατέψει άραγε;;

more greek posting on the issue here 

article below reposted from here


EU Seeks Collateral for More Greek Aid; Trichet Reiterates Restructuring “Not on the Agenda”, Market Reiterates “Trichet is a Pompous Fool”

Once again ECB president Jean-Claude Trichet thinks he can tell the market what is going to happen. And once again the bond market says Trichet is a stubborn, arrogant fool.

Trichet Says No Greek Debt Restructuring

Please consider Trichet: Restructuring of Greek debt is “not on the agenda”

Greek debt restructuring, anticipated by markets, is “not on the agenda,” insisted Thursday the president of the European Central Bank Jean-Claude Trichet in Helsinki. Greece has adopted a plan of budget cuts, said Jean-Claude Trichet. “The important thing is to fill point,” he added, saying that it is the only way for this country to regain its “credibility” in the markets.

Trichet Says No Irish Debt Restructuring

The ECB sings the same tune for Ireland as noted in Trichet reiterates opposition to Irish debt restructuring

EUROPEAN CENTRAL Bank (ECB) chief Jean-Claude Trichet has reiterated his opposition to any debt restructuring by Ireland, saying the terms of the EU-IMF bailout plan for the State have been approved by “the entire world”.

Mr Trichet’s remarks before a committee of the European Parliament come against the backdrop of demands for the renegotiation of key elements of the deal by Fine Gael and Labour, which hope to be in government within weeks.

“We have plans. The plans have to be executed, have to be implemented in the best fashion possible as has been the case the world over and it is very, very important in my opinion not to confuse things,” he said.

“We have a programme, approved by the international community, approved by the IMF board, the entire world, approved by the European [Union], approved and financed by the IMF and the European [Union].

Complete Nonsense

The world did not approve these bailouts. Instead, the bailouts were approved by the creditor nations at the expense of the debtor nations for the sole benefit of creditor nation banks.

Greece, Ireland, and Portugal cannot possibly pay back debts on the terms “agreed to” and Trichet is an arrogant fool if he thinks he can dictate his will on the markets.

Greek 2-Year Government Bonds

Ireland 2-Year Government Bonds

Portugal 2-Year Government Bonds

Collateral for Extra Greek Aid

Bloomberg reports EU Said to Consider Requiring Collateral for Extra Greek Aid

European Union officials may require Greece to provide collateral for aid as policy makers struggle to prevent the euro area’s first sovereign debt restructuring, said a person with direct knowledge of the situation.

Expanding the 110 billion-euro ($158 billion) lifeline Greece received last year may mean that assets or revenue from asset sales are used to secure extra funds, the person said. Demanding collateral, an idea floated last year by Finland, may help avoid a political backlash against bailouts.

European Union finance officials, who held an unannounced meeting last night in Luxembourg, are preparing the help to ease a debt burden that some investors say will lead to a restructuring. Other steps may include lower interest rates or longer maturities on bailout loans, said Norbert Barthle, budget spokesman for German Chancellor Angela Merkel’s ruling party.

“We think that Greece does need a further adjustment program,” Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker, who chairs the group of euro-area finance ministers, said after yesterday’s gathering. “We’re not discussing the exit of Greece from the euro area. This is a stupid idea — no way.”

Greece has already received an extension on bailout loans this year and policy makers in Athens say another lengthening would help avoid a broader restructuring.

Increasing aid may run into opposition in Germany and Finland, where bailouts have sparked a backlash. Finnish Finance Minister Jyrki Katainen, who suggested seeking collateral for Ireland for its November bailout, is leading talks to form a government that may include the euro-skeptic True Finns party.

The True Finns oppose the bailout for Portugal and see a Greek default as inevitable.

“It’s a question of time before a default will happen,” Party leader Timo Soini told Bloomberg Television May 5. “The bailout doesn’t work; we have seen that in Greece.”

Whole World Except ECB Thinks Default is Coming

If Trichet wants to address the world he would be advised to ponder what the world minus the ECB thinks of his statements. With the ECB emergency bailout fund nearly used up, and with Germany and Finland in opposition to more bailouts, it has now come down to “margin maintenance”, which is to say, no more loans without collateral.

What if Greece tells the ECB to “go to hell”? What if Ireland does the same? What happens as soon as Spain needs a bailout?

I will tell you what happens: This whole mess will quickly go spinning totally and completely out of control. Thus, all this posturing and grandstanding by Trichet is not doing him or the ECB any good. The sooner Trichet accepts the obvious, the better off Europe will be.

The idea that sovereign debt cannot be defaulted on is preposterous. If it wasn’t preposterous, Greek bonds would be trading at the same yield as German bonds.

If the bond market consistently and persistently insists haircuts are coming, I am not going to argue.

Perhaps at the emergency meeting this weekend, they manage to put another Band-Aid on the wound. Unfortunately, what’s needed is an amputation.

Greece Denies Discussing Abandoning the Euro

The Telegraph reports Greek prime minister denies talking about plan to leave the euro 

A German news magazine set off a flurry of speculation among markets and caused the euro to fall sharply against the dollar after it reported discussions of a plan for Greece to leave the euro and return to the drachma – a move which would trigger a financial and political earthquake.

George Papandreou, the Greek prime minister, who also attended the clandestine gathering, said: “The meeting in Luxembourg was aimed at discussing various logical steps. But these wild scenarios are very negative for everyone, for the Greek public, for foreign interests who want to invest in Greece.

“These are groundless reports, provocations put out by irresponsible people aimed at speculation, at profiteering.”

Jean-Claude Juncker, head of the group of euro zone finance ministers who attended the meeting, also scrambled to deny that Greece was considering a secret plan to withdraw. “We have not been discussing the exit of Greece from the euro area,” he said. “This is a stupid idea. It is an avenue we would never take.”

Arrogance of Jean-Claude Junker

Jean-Claude Juncker, head of euro zone finance ministers (not to be confused with ECB head Jean-Claude Trichet), is also an arrogant fool. It is not up to the EU finance ministers to tell countries what they can or cannot do. If Greece decided to abandon the Euro, there is not a damn thing Junker can do about it.

Greece in Nasty Bind

Note that Greece is in a particularly nasty bind because its pension plans are loaded up with Greek sovereign debt garbage. Imagine what a default would do to the value of those bonds and the value of those pensions.

That pension debt, which Greece should have dumped long ago is the only reason Greece is so adamant there will not be a default. For the same reason it may be stuck with the Euro.

Perhaps Greece foolishly does pledge collateral. If so, it will be interesting which islands it is prepared to lose because the bond market says default is coming regardless of what Trichet thinks or what Greek Prime Minister George Papandreou thinks or says.


article below reposted from here 


Jean-Claude Juncker, Luxembourg PM and Head Euro-Zone Finance Minister says “When it becomes serious, you have to lie”


Earlier today in EU Seeks Collateral for More Greek Aid; Trichet Reiterates Restructuring “Not on the Agenda”, Market Reiterates “Trichet is a Pompous Fool” I Called ECB President Jean-Claude Trichet and Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Junker, a pair of arrogant, pompous fools.


I failed to mention that Jean-Claude Junker readily admits something we should all know anyway, that he is a blatant liar.


Please consider Market jitters bring difficult choice between truth and lies for politicians, spokespeople
On March 29, when speculation swirled that Portugal needed a bailout, Prime Minister Jose Socrates denied — again — that that would happen despite clearly unsustainable market pressures.

“I’m sick of saying we won’t” be requesting help, he told journalists.

Just eight days later, in a chastened appearance on national television, Socrates did just that.

For Jean-Claude Juncker, the prime minister of Luxembourg, the threat of immediate market turbulence means the usual norms of transparency don’t apply.

“When it becomes serious, you have to lie,” Juncker, who as the chairman of the regular meetings of eurozone finance ministers is one of the currency union’s key spokesmen, said in recent remarks.

When you readily admit you are a liar, why should anyone ever believe you?

Note that “serious” is subject to a huge variance interpretation. Also note that any time someone does think “things are serious”, the only reasonable course of action is to assume an admitted liar is indeed lying.

If the market presumes you are lying, what good does it do to lie? Indeed, the market might over-react not understanding the seriousness of the lie, or even if it is a lie.

Now, given that Junker is a liar, precisely why should anyone possibly believe him when he says there was no discussion of Greece leaving the Euro? In fact, given that things are clearly “serious”, why should we believe a single thing he says.

I had missed this admission by Junker and I thank Ilargi at Automatic Earth for pointing it out in Trojan Lies . (ed- an excellent link)
article below reposted from here

EU Said to Consider Requiring Collateral for Extra Greek Aid

European Union officials may require Greece to provide collateral for aid as policy makers struggle to prevent the euro area’s first sovereign debt restructuring, said a person with direct knowledge of the situation.
Expanding the 110 billion-euro ($158 billion) lifeline Greece received last year may mean that assets or revenue from asset sales are used to secure extra funds, the person said. Demanding collateral, an idea floated last year by Finland, may help avoid a political backlash against bailouts.
European Union finance officials, who held an unannounced meeting May 6 in Luxembourg, are preparing the help to ease a debt burden that some investors say will lead to a restructuring. Other steps may include lower interest rates or longer maturities on bailout loans, said Norbert Barthle, budget spokesman for German Chancellor Angela Merkels ruling party.
“We’ll just have to bite the bullet,” Barthle said in an interview yesterday from his district in the state of Baden- Wuerttemberg. “We need to help Greece help itself. What’s the alternative? We don’t want to be pushed over the edge into restructuring.”
Greek bonds have tumbled since mid-April when German officials indicated they wouldn’t oppose a restructuring. Greece denied a report in Germanys Spiegel magazine May 6 that said it threatened to withdraw from the euro.

‘Further Adjustment’

“We think that Greece does need a further adjustment program,” Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker, who chairs the group of euro-area finance ministers, said after the May 6 gathering. “We’re not discussing the exit of Greece from the euro area. This is a stupid idea — no way.”
Greece has already received an extension on bailout loans this year and policy makers in Athens say another lengthening would help avoid a broader restructuring.
Increasing aid may run into opposition in Germany and Finland, where bailouts have sparked a backlash. Finnish Finance Minister Jyrki Katainen, who suggested seeking collateral for Ireland for its November bailout, is leading talks to form a government that may include the euro-skeptic True Finns party.
The True Finns oppose the bailout for Portugal and see a Greek default as inevitable.
“It’s a question of time before a default will happen,” Party leader Timo Soini told Bloomberg Television May 5. “The bailout doesn’t work; we have seen that in Greece.”

Speculation Dismissed

European finance chiefs and the Greek government dismiss restructuring as a possibility. “We were excluding the restructuring option which is discussed heavily in certain quarters of the financial markets,” Juncker said.
The euro slid after the Spiegel report, declining 1.5 percent in New York trading May 6 to $1.4316. U.S. stocks pared gains and Treasuries rose as reports of the meeting stoked speculation that a restructuring may be in the works.
Greek Prime Minister George Papandreou said the report of a possible euro exit was made up and the government was handling the country’s debt in the best way possible, Kathimerini newspaper reported.
Abandoning the euro would have “catastrophic” consequences, Greek Finance Minister George Papaconstantinou told Italian newspaper La Stampa. Public debt would double, consumer spending power would be “shattered” and the country would sink into a “war-like recession,” he said.
Speaking to reporters in Athens yesterday, Papaconstantinou said the government is determined to implement the bailout plan to overhaul the economy. “Markets are still jittery and we will do all that’s necessary to calm them.”

EU Agenda

Finance chiefs from France, Germany, Italy and Spain and European Union Economic and Monetary Affairs Commissioner Olli Rehn also attended the May 6 session in Luxembourg.
Beyond Greece, the agenda included the Portugal bailout, a successor to European Central Bank President Jean-Claude Trichet, whose term ends in October, and details of the crisis- fighting program to take effect in 2013, a separate European official said.
Papaconstantinou attended and briefed on the state of the Greek economy, the Athens-basedFinance Ministry said in a statement, adding there was no discussion of Greece’s status as a member of the euro area.
The meeting came a year after the EU put together an unprecedented 750 billion-euro backstop on a Sunday night in Brussels to end the debt contagion that began in Greece. It hasn’t worked so far. Ireland and Portugal have since been bailed out and Greece has been forced to fend off suggestions that it was headed to default.

Restructuring More Likely

The Wall Street Journal, citing an unidentified senior euro-zone government official, reported yesterday that Greece has asked its euro-zone partners to ease the country’s deficit targets. Separately Kathimerini said the Greek government requested at the May 6 meeting an extension of the bailout program by two to four years, without saying how it got the information.
“The likelihood of a restructuring of Greek market debt this year has gone up,” David Mackie, London-based chief European economist at JPMorgan Chase & Co., said in a note May 6.
Greece has about 330 billion euros in outstanding bonds, according to a May 5 report by UBS AG. The Swiss bank estimates that 22 percent is held by Greeks and Cypriots, the ECB has 19 percent and the EU and International Monetary Fund together have about 11 percent.
About 22 billion euros will mature this year and 33 billion euros next year, according to an April 29 ING Groep NV report.
Greek bonds have declined since the 2010 bailout, with yields on two-year notes reaching a euro-era record of 26.27 percent on April 28. The extra yield investors demand to hold Greek 10-year debt over comparable German bonds widened 4 basis points to 1,233. Greece was supposed to return to markets next year even as its debt peaks at 159 percent of gross domestic product.
To contact the reporter on this story: James Neuger in Brussels at jneuger@bloomberg.net; Brian Parkin in Berlin at bparkin@bloomberg.net

Categories: Uncategorized

ΤΑ ΤΑΧΥΒΟΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΥΓΑ

May 3, 2011 Leave a comment

ΤA KOKKINA AYΓΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ
Εδώ και πολλές μέρες υπάρχει μια πολεμική εναντίον των Blogs και όσων γράφουν την άποψή τους σε αυτά. Η βασική επιχειρηματολογία τους στηρίζεται στην ανωνυμία του κάθε αρθρογράφου καθώς και του κάθε Bloger ίσως και του κάθε απλού σχολιαστή…..
Υπάρχει όμως μία λεπτή κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει την δημοκρατική από την φασιστική αντίληψη περί ανωνυμίας και το αντίθετο. Ας πάρουμε και τις δύο απόψεις και την υπέρ της ανωνυμίας αλλά και της εναντίον της θέσης και ας εξετάσουμε τις δύο αυτές εκδοχές βάσει των δημοκρατικών θεσμών του κοινοβουλευτικού μας συστήματος…. Πρώτη άποψη…… Να καταργηθεί η ανωνυμία…. Ποιοί την ζητάνε; Αυτοί που έχουν μυστική ……
ψηφοφορία στην Βουλή και τρέμουν όταν γίνεται ονομαστική ψηφοφορία μην τυχόν και ξεφύγουν από την «δημοκρατικότητα» της κομματικής γραμμής που δεν θυμάμαι να αναφέρεται πουθενά στο Σύνταγμα της Ελλάδος…
Αυτοί που δυσκολεύονται να κατανοήσουν η μάλλον βολεύονται να μην μπορούν να ξεχωρίσουν το «Ισότιμο» των τριών εξουσιών Αυτοί που ψηφίζουν μυστικά μέσα σε γραφεία στη βουλή για να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν χωρίς «διαρροές» στην κανονική ψηφοφορία της βουλής….
Αυτοί για τους οποίους ισχύει το «όποιος βγαίνει από το κοπάδι τον τρώει ο λύκος» …..
Αυτοί που ψηφίζουν μυστικά για τους πρόεδρους είτε στην Βουλή είτε στο κόμμα τους….
Αυτοί που αν κάνουν οποιοδήποτε αδίκημα έχουν άσυλο και πρέπει το αίτημα της άρσης της ασυλίας τους να περνά από μυστική πάλι ψηφοφορία…..
Αυτοί που έχουν κάνει μπράβους τους την Ελληνική Αστυνομία επειδή θεωρούν ότι η άποψη τους είναι η σωστή με το «έτσι θέλω»…..
Αυτοί που ξέρουν ΟΛΟΙ ποιοι έχουν κλέψει από αυτούς αλλά κατά κάποιο μαγικό τρόπο δεν καταδικάζουν ποτέ κανέναν αλλά από το 1974 και μετά κατηγορούν μονίμως ο ένας τον άλλο ότι «ρήμαξαν»….. «έκλεψαν»…. «τα έφαγαν»….. παρέδωσαν «καμένη γη»… «καίγανε τα χαρτιά στα υπουργεία τους πριν την παράδοση – παραλαβή»…… πρωθυπουργοί ονόμαζαν άλλους πρωθυπουργούς « Αρχιερείς της διαπλοκής»….. και άλλα τέτοια γραφικά και δεν σκέφτονται ότι εμείς τους πιστέψαμε και θεωρούμε ότι όλα αυτά που λέγανε τόσο καιρό είναι αλήθεια και ότι τώρα πρέπει να το αποδείξουν και οι ίδιοι ότι ισχύουν αυτά που κατηγορούσαν ο ένας τον άλλο…..
Αυτοί που έχουν ψηφίσει τον κατάπτυστο νόμο «περί ευθύνης υπουργών»….
Αυτοί που αντί να ψηφίζουν τα νομοσχέδια που πρέπει να εκτελεί η κυβέρνηση, τους λέει η κυβέρνηση τι να ψηφίσουν στην κατάθεση των νομοσχεδίων……
Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για ΙΜΙΑ – ΣΑΜΙΝΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΟΜΟΛΟΓΑ – ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ – SIEMENS – ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ – ΔΝΤ – ΣΟΡΟΣ και όλες τις γνωστές υποθέσεις …..
Αυτοί θέλουν να μην υπάρχει ανωνυμία…..
Η άλλη πλευρά τώρα….. Αυτοί που ζητάνε την ανωνυμία…..
Εδώ οφείλω να παραδεχτώ ότι η επώνυμη άποψη είναι πιο βαρύνουσα…. αλλά με μία βασική λεπτομέρεια ότι πρέπει να προστατεύεται και όχι να απειλείται…..
Όταν θα αλλάξουν όλα τα παραπάνω και είναι όλοι οι Έλληνες πραγματικά ίσοι σε όλα και υπάρχει πραγματική δικαιοσύνη τότε και φυσικά να συζητηθεί και η επώνυμη άποψη στα blogs….
Οπότε μέχρι να συμβεί αυτό, δικαίως θα ζητούν την ανωνυμία των blogs οι υπερασπιστές της ανωνυμίας…
Αλλά εκείνη την μέρα δεν θα είναι κανένας από όλους αυτούς τους πολέμιους της ανωνυμίας στην εξουσία…..
Οπότε συνεχίστε με τις μυστικές ψηφοφορίες σας προς το παρόν και αφήστε μας ανώνυμα να γράφουμε αυτά που πιστεύουμε αλλά και αυτά που εμείς ακούμε αυτά που ο καθημερινός Έλληνας κραυγάζει ακόμα και μέσα από τα μάτια του….
Έτσι κι αλλιώς φροντίσατε να κλείσετε τα αυτιά σας ώστε να μην ακούτε τις διαμαρτυρίες των Ελλήνων….
κρατείστε τουλάχιστον τα μάτια σας ανοιχτά όχι μόνο για να διαβάζετε και καμιά διαφορετική άποψη υπάρχει κι άλλος λόγος…..
βλέπετε…… τα κόκκινα αυγά που περίσσεψαν από την Μ. Εβδομάδα είναι σφιχτά …..
…..και σε σύγκριση με τα γιαούρτια……. ταξιδεύουν γρηγορότερα…….
ΙΩΑΝΝΗΣ
αἰέν ἀριστεύειν

Categories: Uncategorized

COLOURS OF REVOLUTION 2

April 28, 2011 Leave a comment
Δεύτερη συλλογή videos με ανανέωση ειδήσεων απο τον αραβικό κόσμο που βαδίζει αλληλοσπαρασσόμενος και βουτηγμένος στο αίμα του  στο χάος…

ΛΙΒΥΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΥΡΙΑ

colours of revolution 1  δημοσίευση εδω

Categories: Uncategorized

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

February 25, 2011 Leave a comment
Χάρτης της Google με τις επαναστάσεις και εξεγέρσεις στον πλανήτη.
Κάντε κλικ στο – ή + για ζουμάρισμα, και στο λίνκ για την σελίδα.

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=203015973545354677871.000499b16caba320e204a&ll=1.10948,27.795411&spn=90,-59.633789&t=h&output=embed

 Fist = Overthrown GovernmentsFlames = Actual food / inflation riots


Police = Protests / other riots


$ = Price increase announcements / Price Controls / Stock market issues


! = Strike in inflation / food related industries
Phone = Internet/ Twitter /shutdown

View Inflation Riots and Protests 2011 in a larger map

Categories: Uncategorized

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΒΥΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ : ΣΤΑ 120 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚ ΑΝΑΒΕΙ

February 24, 2011 Leave a comment

Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία.

Χώρες και λαοί που βρέχονται απο τα νερά της Μεσογείου και μοιράζονται τους πόρους της αιώνες τώρα.
Η Μεσόγειος, μία μεγάλη ενεργειακή αποθήκη του πλανήτη πλούσια σε υδρογονάνθρακες, με ασαφή ΑΟΖ ανάμεσά τους, διεκδικείται σήμερα είτε μέσα από ταυτόχρονες και βίαιες πολιτικές ή  και οικονομικές ανακατατάξεις στις χώρες της ομάδας απο τους μεγάλους παίκτες του κλάδου.
Τυχαία όλα;;; 

Διαβάσαμε εδώ

τονισμός  : πλοηγός

Brent backs off $120, volatile on Libya supply threat

LONDON (Reuters) – Oil surged more than 7.5 percent to its highest since August 2008 on Thursday on concern uprisings in Libya could spread to other major oil producers in the Middle East, including Saudi Arabia.

Brent crude oil for April spiked up $8.54 a barrel to a peak of $119.79 before easing to around $114.50 by 8:55 a.m. EST. U.S. crude futures for April rose as high as $103.41, the highest September 2009. They were up $2.20 at $100.30 at 8:55 a.m. EST.

Unrest in the world’s 12th-biggest exporter has cut at least 400,000 barrels per day (bpd) from Libya’s 1.6 million bpd output, according to Reuters calculations.

ENI Chief Executive Paolo Scaroni said Libyan output had fallen much more dramatically:

“There are 1.2 million barrels (per day) less on the market,” Scaroni told reporters in Rome.

Eastern areas holding much of Libya’s oil have slipped from the control of Muammar Gaddafi, who has unleashed a bloody crackdown on protesters to keep his 41-year grip on power.


Goldman Sachs said the spread of unrest to another producing country could bring oil shortages and require demand rationing.


“The market cannot accommodate another disruption, in our view,” analyst Jeffrey Currie said in a research note.

EYES ON SAUDI

Major banks joined the chorus of calls on Thursday for OPEC to act quickly on fears the strong oil prices could derail the fragile economic recovery.

Barclays Capital and Citi said it saw no downward pressure on prices until more oil comes to the market.

“Unless we see an explicit move from … producer countries, i.e. Saudi Arabia, I don’t think there is necessarily going to be any downward pressure on prices,” said BarCap analyst Amrita Sen.

Eugen Weinberg, Commerzbank’s head of commodities research, said the situation called for “some extraordinary measures.”

“This is an opportunity for OPEC to prove whether they are really able to (step) into this production gap,” he said.

The cuts from Libya represent the first disruption to supply as a direct result of protests that have swept through the oil-producing regions of north Africa and the Middle East.


The concern for oil markets is how unrest might affect Saudi Arabia, which not only pumps around 10 percent of the world’s oil but is also the only holder of significant spare crude production capacity that can be used to plug outages.

SUPPLIES IN FOCUS

Without Saudi Arabia’s 4 million bpd of spare capacity, there is little margin in the global oil supply system.

Senior Saudi sources said on Thursday the kingdom could supply high quality, light oil to replace any lost Libyan crude.

“Saudi is willing and capable of supplying oil of the same quality, either Arab extra light or through blending,” one source said. “OPEC stipulates that it is able to supply all types of oil if needed,” the source added.

To date, Saudi Arabia has escaped popular protests that have raged across the Arab world, toppling the leaders of Egypt and Tunisia and spreading as far as Saudi neighbor Bahrain.

Saudi King Abdullah has unveiled benefits for Saudis worth $37 billion in an apparent bid to insulate the oil exporter from protests in the region. However, hundreds of people have backed a Facebook page campaigning for a ‘day of rage’ across the kingdom on March 11 to demand reforms and greater democracy.


Weekly U.S. oil inventory data from industry group API showed on Wednesday that petroleum stocks had risen by 163,000 barrels last week, after analysts polled by Reuters had forecast a bigger rise of 1.2 million barrels.

Distillate inventories fell a less-than-expected 534,000 barrels and gasoline supplies fell 1.6 million barrels, API data showed, bucking analyst expectations for a rise.

The U.S. Energy Information Administration’s weekly inventory data were due to be released at 11 a.m. EST on Thursday.

(Additional reporting by Nia Williams, Emma Farge, Claire Milhench and Dmitry Zhdannikov in London; editing by Keiron Henderson)

Categories: Uncategorized

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

January 25, 2011 1 comment

Πρόεδρος Νομικής: «Να απομακρυνθούν οι μετανάστες»

Την απομάκρυνση των παράνομων μεταναστών από το κτήριο της Νομικής ζητά ο ο Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. Φορτσάκης.

«Δεν μπορεί να μετατραπεί το πανεπιστήμιο σε κατάλυμα μεταναστών», δήλωσε στον Βήμα 99,5, ζητώντας να βρεθεί ένας χώρος απ’ όπου οι μετανάστες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Χρειάζεται λύση χωρίς βία και ακρότητες, συνέχισε, επικρίνοντας τους χειρισμούς των κρατικών αρχών αφού -όπως είπε- άφησαν αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν από την Κρήτη, να διασχίσουν τη μισή Ελλάδα και να φτάσουν στην Αθήνα.

Το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος και τη μεταναστευτική πολιτική του, σημείωσε.

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της η Κοσμητεία της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αφήνει αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από την πλευρά της πολιτείας και ζητά την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Υπ. Εσωτερικών: καμία περίπτωση μαζικής νομιμοποίησης αλλοδαπών

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και κανένα περιθώριο μαζικής και αδιάκριτης νομιμοποίησης αλλοδαπών που έχουν εισέλθει και διαμένουν παράνομα στη χώρα, ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΣ ασκεί κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, αναφέροντας ότι μεταξύ 2005-2007 προσέφερε «μαζικά και αδιακρίτως νόμιμους τίτλους σε 150.000 περίπου αλλοδαπούς που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα».

Τέλος, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις του Ν. 3838/2010 αφορούν και εφαρμόζονται αποκλειστικά σε νόμιμα διαμένοντες μετανάστες και όχι σε αλλοδαπούς που έχουν εισέλθει και διαμένουν παράνομα, όπως όσοι έχουν καταλάβει τους χώρους της Νομικής Σχολής.

ΣΣ : Υπάρχουν, κι αν ναι, τουαλέτες και υποδομές υγιεινής για την μακρόχρονη παραμονή τους στους χώρους της Νομικής ; Υπάρχει τουλάχιστον κάποιος φορέας να θωρακίσει υγειονομικά την ευρύτερη περιοχή απο πιθανές υγειονομικές βόμβες, μιας και οι μολυσματικές ασθένειες σαρώνουν ήδη…. 

πηγή εδω

Categories: Uncategorized